Химическая технология. Ч. 1.

Автор(ы):Гончаров А. И., Середа И. П.
11.04.2016
Год изд.:1979
Описание: В учебнике на основе новой программы освещаются общие вопросы и основные закономерности химической технологии, дается краткая история развития химической промышленности, рассматриваются основы математического моделирования химико-технологических процессов, процессы и аппараты в химических производствах, даются сведения о конструкционных материалах для химической аппаратуры, о контрольно-регулирующей аппаратуре, сырье и энергетике в химической промышленности, описывается производство неорганических веществ: водорода, кислорода, азота, аммиака, азотной и серной кислот и других продуктов. Учебник предназначен для студентов университетов, им могут пользоваться студенты естественных факультетов педагогических институтов.
Оглавление:
Химическая технология. Ч. 1. — обложка книги. Обложка книги.
Передмова [З]
Розділ І. Загальні питания хімічної технології [5]
  § 1. Предмет і завдання хімічної технології [5]
  § 2. Класифікація хімічних виробництв [8]
  § 3. Хімічна технологія як наука. Значення хімічної технології в університетській освіті [8]
  § 4. Історія розвитку хімічної промисловості [9]
  § 5. Управління і планування на підприємствах хімічної промисловості [12]
Poзділ II. Основні поняття і визначення в хімічній технології [15]
  § 1. Схеми технологічних процесів [15]
  § 2. Схеми руху матеріальних та енергетичних потоків [16]
  § 3. Хіміко-технологічні розрахунки. Матеріальні та енергетичні баланси [17]
  § 4. Швидкість та інтенсивність процесів [20]
  § 5. Продуктивність праці [22]
Розділ III. Основні закономірності хімічної технології [23]
  § 1. Роль фізико-хімічних закономірностей у хімічній технологи [23]
  § 2. Економічні вимоги, що ставляться до раціонального виробництва [25]
  § 3. Науково-дослідна, експериментальна і проектна робота в хімічній промисловості [27]
Розділ IV. Моделювання технологічних процесів [28]
  § 1. Суть та завдання хімічної кібернетики [28]
  § 2. Методи моделювання та теорія подібності [31]
  § 3. Оптимізація хіміко-техиологічних процесів [41]
Розділ V. Фізнко-хімічиі основи хімічної технології [43]
  § 1. Хімічна рівновага в технологічних процесах 43]
  § 2. Швидкість хіміко-технологічних процесів [47]
  § 3. Ланцюгові реакції в технологічних процесах [56]
  § 4. Роль каталізу в хімічній технології [58]
  § 5. Перспективи застосування біологічних та фізичних методів впливу в хімічній технології [66]
Розділ VI. Основні поняття про процеси та апарати в хімічній технології [71]
  § 1. Класифікація основних процесів [71]
  § 2. Матеріали для хімічної апаратури [72]
Розділ VII Гідромеханічні процеси [78]
  § 1. Основні закони гідродинаміки і гідростатики [78]
  § 2. Принципи дії та використання в хімічній технології насосів, компресорів і вентиляторів [88]
  § 3. Принципи сухої і мокрої очистки газів та рідин від твердих і рідких часточок [95]
Розділ VIII. Теплові процеси та апарати [108]
  § 1. Основи теплопередачі в хімічній апаратурі [108]
  § 2. Способи нагрівання в хімічній технології [111]
  § 3. Промислові печі [113]
  § 4. Охолодження і конденсація [124]
  § 5. Випарювання [128]
  § 6. Процеси охолодження та принципи будови холодильних машии [132]
Розділ IX. Масообміииі та механічні процеси [140]
  § 1. Основи масопередачі [140]
  § 2. Розділення газових сумішей абсорбцією і адсорбцією [141]
  § 3. Процеси екстракції [149]
  § 4. Розділення гомогенних систем [154]
  § 5. Розчинення і кристалізація [162]
  § 6. Сушіння [170]
  § 7. Фізико-механічні процеси [173]
  § 8. Зберігання рідин та газів [181]
Розділ X. Сировина і енергія хімічної промисловості [183]
  § 1. Мінеральна сировина [183]
  § 2. Добування і підготовка сировини до переробки [186]
  § 3. Сировина рослинного і тваринного походження [191]
  § 4. Енергетика хімічної промисловості [192]
Розділ ХI. Вода в хімічній промисловості [195]
  § І. Характеристика природних вод [196]
  § 2. Методи очистки води [198]
  § 3. Стічні води та їх очистка [203]
  § 4. Накип та боротьба з ним [205]
Розділ XII. Виробництво водню, азоту і кисню
  § 1. Виробництво водню
  § 2. Виробництво водню розділенням коксового газу
  § 3. Виробництво азоту і кисню розділенням рідкого повітря
  § 4. Виробничі установки для добування азоту і кисню
  § 5. Очистка газових сумішей від шкідливих домішок
Розділ XIII. Виробництво аміаку
  § 1. Зв'язаний азот та його значення
  § 2. Методи зв'язування атмосферного азоту
  § 3. Фізико-хімічні основи процесу синтезу аміаку
  § 4. Промислові способи виробництва синтетичного аміаку
Розділ XIV. Виробництво азотної кислоти
  § 1. Загальні відомості
  § 2. Фізико-хімічні основи виробництва азотної кислоти
  § 3. Оптимальні умови процесу окислення аміаку
  § 4. Переробка нітрозних газів на розбавлену азотну кислоту
  § 5. Виробництво розбавленої азотної кислоти
  § 6. Виробництво концентрованої азотної кислоти
Розділ XV. Виробництво сірчаної кислоти [250]
  § 1. Основні властивості та застосування сірчаної кислоти [250]
  § 2. Сировинна база сірчанокислотного виробництва [252]
  § 3 Виробництво сірчистого газу [253]
  § 4. Контактний спосіб виробництва сірчаної кислоти з колчедану
  § 5. Нітрозний метод виробництва сірчаної кислоти
  § 6. Виробництво контактної сірчаної кислоти з сірки та сірководню [223]
  § 7. Концентрування сірчаної кислоти [269]
  § 8. Сорти сірчаної кислоти, її зберігання і транспортування [269]
Список літератури [271]
Предметний покажчик [272]
Формат: djvu
Размер:2961104 байт
Язык:УКР
Рейтинг: 47 Рейтинг
Открыть: Ссылка (RU)